Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

«Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 23.07.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την αριθ. 02/2020 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο που αφορά στην «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», (ΑΔΑΜ: 20PROC006618068 - ΑΔΑ: ΩΘ484653ΠΩ-Ψ76) συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης επτά εκατομμυρίων ευρώ #7.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός: 90609

Share: