Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 14.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την επιμέρους συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την αριθ. 14/2020 Πρόσκληση-Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Συστημικός αριθμός: 102131) (ΑΔΑ: 6ΧΕΑ4653ΠΩ-Θ5Β) “Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προμήθεια πέντε (05) σκαφών κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο λήψης κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικού προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ #2.500.000,00€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, απαλλασσόμενου ΦΠΑ)”.

Share: