Ανακοίνωση (O.E) διενέργειας κλήρωσης ανάδειξης ειδικών εξεταστών για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών του ΥΝΑΝΠ

Από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 06/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00΄π.μ. , στο γραφείο 101, του 1ου ορόφου του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί (δημόσια) κλήρωση προκειμένου, να αναδειχθούν οι ειδικοί εξεταστές και οι αναβαθμολογητές (με τους αναπληρωτές τους), της αριθμ. 2901.1/47373/2020/22-7-2020 απόφασης-προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 25/24-7-2020 τ.ΑΣΕΠ και ΑΔΑ : ΨΛ6Σ4653ΠΩ-Δ51), για τα μαθήματα «Ελληνικά», «Πλοηγία», «Αγγλικά» και «Κανόνες Δικαίου», κατά τη διαδικασία πλήρωσης δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Share: