Ανακοίνωση Διευκρινίσεων επί της αριθ. 16/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την «Προμήθεια επτά (7) Πλωτών Μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας»