Ανακοίνωση Επιτροπής Παραλαβής - Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019

Από την Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 ανακοινώνεται ότι, επί των Πινάκων: α) υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019 των οποίων οι αιτήσεις και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης, β) συμμετεχόντων της Γενικής Κατηγορίας κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, καθώς και γ) συμμετεχόντων της Κατηγορίας Ειδικών Δυνάμεων κατά φθίνουσα σειρά αποτελέσματος της διαδικασίας μοριοδότησης, υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019, όπως αυτοί ανακοινώθηκαν την 03-03-2020, επέρχονται τροποποιήσεις/διορθώσεις κατά το μέρος που αφορούν στους κάτωθι υποψηφίους:

  1. στην με Α/Α 223 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ και υπ’ αριθ. πρωτ. 5069 ΡΑΙΟΥ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αφαιρείται το ευεργέτημα της ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ με αιτιολογία: Μη προσκόμιση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης,
  2. στον με Α/Α 369 της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και υπ’ αριθ. πρωτ. 1834 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ αφαιρείται το ευεργέτημα της ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ με αιτιολογία: Μη προσκόμιση Πιστοποιητικού
    Οικογενειακής Κατάστασης,
  3. στον με Α/Α 378 της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και υπ’ αριθ. πρωτ. 3354 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ αφαιρείται το ευεργέτημα της ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ με αιτιολογία: Μη προσκόμιση ορθού
    Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.
Διαγωνισμοί κατάταξης
Share: