Ανακοίνωση οριστικών πινάκων κατ’ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων, αποκλειομένων, ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ - Β΄ - Γ΄ Τάξης Ε.Ν. και Ιατρών για τις ανάγκες ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου εκπαιδευτικού έτους 2022-2023