Ανακοίνωση – Περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

  1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την 01-02-2024 έως 31-01-2025 , για την κάλυψη αναγκών κτηριακών εγκαταστάσεων της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ, σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν τεύχος τεχνικών απαιτήσεων.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών (30.000,00€), ήτοι είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (27.500,00€) (11 μήνες Χ 2.500,00€) για έντεκα μήνες του έτους 2024 και δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (2.500,00€) (1 μήνας Χ 2.500,00 €) για ένα μήνα του έτους 2025,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων σύμφωνα με (δ) σχετική.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2682022095 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί, προκειμένου να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη αναγκών κτηριακών εγκαταστάσεων της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ» μέχρι και την 26/01/2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:30 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γραμματεία της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ που βρίσκεται στον 1Ο όροφο του Διοικητηρίου της Ακαδημίας , σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.  Οι προσφορές θα παραμένουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα γίνει στις 26/01/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:45 μ.μ.. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Όλοι οι συμμετέχοντες, ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, μπορούν να παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.
  4. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.
Share: