Ανακοίνωση – Περίληψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στην ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

  1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου ανακοινώνει ότι με την ανωτέρω (θ) σχετική κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο στην κατάθεση προσφορών σύμφωνα με το ανωτέρω (η) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα της υπηρεσίας. Δεδομένου ότι μέχρι την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών της πρώτης ανακοίνωσης-πρόσκλησης δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, υπάρχει ανάγκη επαναπρόσκλησης και αλλαγής της ημερομηνίας διεξαγωγής στην διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, μέχρι 22.000lt,  για την θέρμανση και παροχή ζεστού νερού, προς κάλυψη αναγκών ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ έως 31-12-2024. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής  και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  στην τιμή προ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου του Ε.Φ.Κ. (έτσι όπως θα παρουσιάζεται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών για κάθε ημέρα), επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Περιφέρειας Ηπείρου, ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσής του.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών # 37.200,00€ #, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών νομίμων κρατήσεων.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2682022095 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ έως 31-12-2024» μέχρι και την 28/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γραμματεία της ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ που βρίσκεται στον 1Ο όροφο του Διοικητηρίου της Ακαδημίας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς. Οι προσφορές θα παραμένουν κλειστές μέχρι την αποσφράγισή τους από την αρμόδια επιτροπή, η οποία θα γίνει στις28/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:15 μ.μ..
  4. Οι προσφέροντες υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τεύχος τεχνικών απαιτήσεων.
Share: