Ανακοίνωση πινάκων συμμετεχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης

Πίνακες συμμετεχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης

1.Ανακοινώνεται ότι, σήμερα 03-03-2020 ημέρα Τρίτη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2:

α) Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών) έτους 2019 των οποίων οι αιτήσεις και τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης και επομένως έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και

β) Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών – γυναικών) έτους 2019 των οποίων τα δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις – απαιτήσεις της προκήρυξης και επομένως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Εν λόγω υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν για την αιτιολογία αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα τους αποσταλεί  αυτόματα  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που είχαν δηλώσει στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.

2.Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η άσκηση Ενστάσεως απευθείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για λόγους νομιμότητας και η οποία θα πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότηταςκατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης (παρ. 4 του Κεφαλαίου Η΄ της οικείας Προκήρυξης του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έτους 2019).

Ο χρόνος υποβολής στο Α.Σ.Ε.Π. τυχόν ενστάσεων ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι, ξεκινάει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των Πινάκων Επιτυχόντων και Επιλαχόντων της παρ. 1 του Κεφαλαίου Η΄ της οικείας Προκήρυξης και διαρκεί δέκα (10) ημέρες, προθεσμία η οποία και θα ορισθεί ρητώς κατά την ανακοίνωση των εν λόγω Πινάκων, ήτοι μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών Υψομέτρησης, Υγειονομικών Εξετάσεων – παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

Διαγωνισμοί κατάταξης
Share: