Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας: 

α) 280 λίτρων λαδιού μηχανής 20W-50 (σε συσκευασίες των 20 λίτρων),

β) 6 τεμ. φίλτρων λαδιού τύπου FLEETGUARD LF3572 (ή συμβατών),

γ) 18 τεμ. φίλτρων λαδιού τύπου CLEAN FILTERS DO269 (ή συμβατών),

δ) 2 τεμ. φίλτρων λαδιού (ρεβέρσας) τύπου MANN W940/25 (ή συμβατών) και

ε) 2 τεμ. φίλτρων νερού τύπου FLEETGUARD WF2054 (ή συμβατών), για τις ετήσιες ανάγκες συντήρησης της μηχανής της πλοηγίδας ΠΥ51 τύπου IVECO 620hp Diesel.

Στη συνολικά προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ενώ η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για υποβολή οικονομικών προσφορών προς την υπηρεσία μας για την προμήθεια των ως άνω αναφερόμενων ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 15-03-2024 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας
Share: