Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

κιθ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια είκοσι έξι (26) φορητών συσκευών εγγραφής βίντεο (action cameras) μετά παρελκομένων.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων Ευρώ #21.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Υ.Ο.Θ.Ε. στα εξής τηλέφωνα : 213137 4583 & 213137 4585, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια είκοσι έξι (26) φορητών συσκευών εγγραφής βίντεο (action cameras) μετά παρελκομένων», μέχρι και την 19–10–2022 και ώρα 09:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 453 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: