Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ιματισμού και υπόδησης πλοηγών & πληρώματος πλοηγίδας ΠΥ51 Π.Σ. Πάτρας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ιματισμού και υπόδησης για τις ανάγκες των πλοηγών και του πληρώματος της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας.

Στη συνολικά προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για υποβολή οικονομικών προσφορών προς την υπηρεσία μας για την προμήθεια των προαναφερθέντων ειδών ιματισμού και υπόδησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου patra.pilots@yna.gov.gr, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 17-03-2022 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Share: