Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

κιθ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Β’ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προς κάλυψη αναγκών διδακτικού έτους 2022-2023.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ και δεκαέξι λεπτών #17.393,16€# (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Α΄ στο τηλέφωνο 2131374192, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προς κάλυψη αναγκών ακαδημαϊκού έτους2022-2023» μέχρι και την 02–09–2022 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 141 του Κεντρικού κτηρίου ΥΝΑΝΠ».
Share: