Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

κιθ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Β’

(ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

1.Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι

προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια

εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προς κάλυψη αναγκών

διδακτικού έτους 2023-2024.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων

εκατό σαράντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτών #16.147,15€#

(συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την

επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Α΄ στο τηλέφωνο

2131374192, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός

σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια

εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προς κάλυψη αναγκών

ακαδημαϊκού έτους 2023-2024» μέχρι και την 20.7.2023 και ώρα 12:00, κατά

τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 141 του Κεντρικού κτηρίου ΥΝΑΝΠ.

Share: