Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια σταθεροποιητή τάσης 24v DC,10-20 A για κάλυψη αναγκών αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά .
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων  των νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσόμενου του Φ.Π.Α.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/Τμ. Λιμενικής Αστυνομίας/Γρ. Προμηθειών στα εξής τηλέφωνα: 2132147666 και 6936083366, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια σταθεροποιητή τάσης 24v DC,10-20 A για κάλυψη αναγκών αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΛΣ 420 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά» μέχρι και την 22/07/2022 και ώρα 13:00 π.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς).
Share: