Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Λιμενικής Αρχής Αγίου Νικολάου

Η Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας α) πετρελαίου κίνησης CPV 09134100-8 και β) αμόλυβδης βενζίνης CPV 09132100-4 για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα των χερσαίων και πλωτών μέσων Λιμενικής Αρχής Αγίου Νικολάου έως την 31-12-2022, εκτός εάν νωρίτερα εξαντληθεί η ανωτέρω (β) σχετική πίστωση.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ογδόντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών #12.080,58€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 28410-90108 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Πέμπτη 19/05/2022 και ώρα 12:00, στο Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς. Παραμένουμε

στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.

Share: