Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης  ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού  που αφορά την  επισκευή μηχανής Πλοηγίδας ΠΥ -06  Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ ( 15.800,00 €), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και απαλλασσομένου του Φ.Π.Α. .

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο: 2313 325899, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός

   σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Επισκευή Πλοηγίδας Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και μεταφορά της σε έτερο Πλοηγικό Σταθμό» μέχρι και την 15/03/2023 και ώρα 14:00 π.μ.,

   κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Θεσσαλονίκης,   Κεντρικό  Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης , Εντός Λιμένος, 54110 .

Share: