Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου

1.Η Πλοηγική Υπηρεσία Ηρακλείου προτίθεται να προβεί σε ανάθεση εργασιών  συντήρησης και επισκευής της Πλοηγίδας Π48 Πλοηγικού Σταθμού Ηρακλείου (cpv προμήθειας:50244000-7).

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ογδόντα ευρώ #1.380,00€# συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. Η προμήθεια  απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν.2859/2000.

3.Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2813406924, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4.Οι προσφορές, που θα είναι σύμφωνες με το υπόδειγμα και τις τεχνικές απαιτήσεις  που επισυνάπτονται στην παρούσα, υποβάλλονται, από τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, μέχρι την   Δευτέρα 13/ 02/2023 και ώρα 09.00, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, εντός λιμένα Ηρακλείου τ.κ.71202.

5.Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.

Share: