Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης ηλεκτρολογικής εργασίας συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 850,00€ συμπεριλαμβανομένων  των νομίμων κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει αρθρ.27 του Ν. 2859/2000).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2513-505420 (Γρ. Πλοηγικού Σταθμού), προκειμένου να καταθέσουν την  προσφορά τους εσώκλειστη σε σφραγισμένο φάκελο, επί του οποίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προσφορών μέχρι και την 05/10/2021 και ώρα 11.30π.μ στη Γενική Γραμματεία του  Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, 2ος όροφος, διεύθυνση: Αβέρωφ 01, Τ.Κ.: 654 03, Καβάλα, όπου και θα εξεταστούν δημόσια. 

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ.

Share: