Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού  Σταθμού Πειραιά

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού  Σταθμού Πειραιά

  1. Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών με ωρομίσθια αμοιβή για τις ανάγκες των πλοηγίδων και του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, για το έτος 2024.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α., όπου προβλέπεται.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο τηλέφωνο 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών με ωρομίσθια αμοιβή για τις ανάγκες των πλοηγίδων και του κτηρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά έτους 2024» μέχρι και την 10/04/2024 και ώρα 10:00 π.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά (δ/νση Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς, Τ.Κ.: 18536). 
Share: