Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου

  1. Ο Πλοηγικός Σταθμός Ρόδου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού, μίσθωσης επανδρωμένης λάντζας μεταφοράς προσώπων για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πλοηγού, από και προς υπόχρεα προς πλοήγηση πλοία που θα καταπλεύσουν στο λιμένα Ρόδου Π.Σ. ΡΟΔΟΥ, υπαγωγής του, για το χρονικό διάστημα από υπογραφής σχετικής συμβάσεως έως και εξαντλήσεως κάτωθι χρηματικού ποσού, για τις ανάγκες απρόσκοπτης διενέργειας πλοηγήσεων υπηρεσίας Π.Σ. ΡΟΔΟΥ για το χρονικό διάστημα ακινησίας πλοηγίδας Π.Υ. 44 έτους 2023.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ #30.000,00€# (χωρίς Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με το Γραφείο Προμηθειών Υπηρεσία μας, στο τηλέφωνο 22410-28666, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Τετάρτη 31-05-2023 και ώρα 14:00, στο Γραφείο Προμηθειών Πλοηγικού Σταθμού ΡΟΔΟΥ που βρίσκεται εντός Λιμενικού Καταστήματος, στην Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.
Share: