Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής της δεξιάς προπέλας της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας (εργασίες υποβρύχιας εξαγωγής, επισκευής και υποβρύχιας επανατοποθέτησης).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, απαλλασσόμενου ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση να υποβολής στην υπηρεσία μας προσφορών για την εκτέλεση εργασιών υποβρύχιας εξαγωγής, επισκευής και υποβρύχιας επανατοποθέτησης της προπέλας της πλοηγίδας ΠΥ51 του Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 16-02-2022 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Share: