Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας: α) 320 λίτρων λαδιού μηχανής 20W-50 (σε συσκευασίες των 20 λίτρων), β) 8 φίλτρων λαδιού  LF3572 (ή συμβατών) και γ) 24 φίλτρων λαδιού MANN W1140/5 (ή συμβατών), για τις ετήσιες ανάγκες συντήρησης της μηχανής της πλοηγίδας ΠΥ51 τύπου IVECO 620hp Diesel.

Στη συνολικά προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ενώ η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για υποβολή οικονομικών προσφορών προς την υπηρεσία μας για την προμήθεια: α) 320 λίτρων λαδιού μηχανής 20W-50 (σε συσκευασίες των 20 λίτρων), β) 8 φίλτρων λαδιού  LF3572 (ή συμβατών) και γ) 24 φίλτρων λαδιού MANN W1140/5 (ή συμβατών).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 18-02-2022 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Share: