Ανακοίνωση– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση επτά (07) κωδικών πρόσβασης με δικαίωμα πεντακοσίων (500) ωρών χρήσης προς κάλυψη αναγκών στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΥΝΑΝΠ καθώς και στα Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΝΑΝΠ για το έτος 2020.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #4.960,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/Γρ. Νομικού Συμβούλου ΥΝΑΝΠ στα εξής τηλέφωνα: 2131371241,2131374273 & 2131371273 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση επτά (07) κωδικών πρόσβασης με δικαίωμα πεντακοσίων (500) ωρών χρήσης προς κάλυψη αναγκών στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου ΥΝΑΝΠ καθώς και στα Γραφεία Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΝΑΝΠ για το έτος 2020» μέχρι και την 29–06–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 337 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».

Share: