Ανακοίνωση– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την αντικατάσταση/προμήθεια εξοπλισμού Ασύρματης Ζεύξης.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ, στα εξής τηλέφωνα: 2131374537 και 2131371060, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την αντικατάσταση/ προμήθεια εξοπλισμού Ασύρματης Ζεύξης» μέχρι και την 06–07–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 250 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: