Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

κιθ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια μουσικών οργάνων, αναλωσίμων μουσικών οργάνων και την εκτέλεση εργασιών επισκευής μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ #11.999,03€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Υπηρεσία Μουσικής στα εξής τηλέφωνα : 210 4190925 και 6936 454131, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια μουσικών οργάνων, αναλωσίμων μουσικών οργάνων και την εκτέλεση εργασιών επισκευής μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 02–09–2024 και ώρα 13:00΄, Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00΄ έως 13:00΄, στο κτίριο της Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Μαραθώνος 8, Καμίνια, Πειραιάς, Τ.Κ. : 185 40.

Share: