Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών της πλοηγίδας Π.Υ. 51 Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας (περίπου 19.000 λίτρα),ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-12-2022.

Η δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων. (Απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, εσώκλειστη σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών πλοηγίδας ΠΥ51 Πλοηγικού Σταθμού Πάτρας» - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και την 05/01/2022 και ώρα 13:00 στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, / Πλοηγικός Σταθμός Πάτρας, Νέος Λιμένας Πατρών, τκ 261 10, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.

Τεχνικές Απαιτήσεις

Share: