Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης βλάβης δεξιάς προπέλας της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας.

Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων, απαλλασσόμενου ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 120 του ν.4412/2016, απευθύνεται πρόσκληση στην επιχείρηση «ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ CRUISING I.K.E.», να υποβάλει στην Υπηρεσία μας προσφορά για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης της δεξιάς προπέλας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν δια της παρούσης να υποβάλουν προσφορά στην Υπηρεσία μας.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό: 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσει την προσφορά του εντός σφραγισμένου φακέλου επί των οποίων θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, μέχρι και την 02-09-2022 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Share: