Ανακοίνωση– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

  1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών, αντικατάστασης και επισκευής ελασμάτων, για τις ανάγκες του ΠΛΣ 418 του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.500,00€#, (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, Κ.Λ. Θεσσαλονίκης/ΠΛΣ-418 στα εξής τηλέφωνα : 2313325829 - 815, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών, αντικατάστασης και επισκευής ελασμάτων, για τις ανάγκες του ΠΛΣ 418 του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης» μέχρι και την 16–07–2020 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, στο Γραφείο Λοιπών Δαπανών & Απογραφής του Κ.Λ. Θεσσαλονίκης, εντός Κεντρικού Κτιρίου, Τ.Κ. : 541 10, όπου και θα εξετασθούν δημόσια».
Share: