Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης εργασιών κατασκευής και αντικατάστασης 70 ανοδίων ως εξής: α) 50 τεμ. τελικής κατεργασμένης διάστασης Φ24 x 40mm και β) 20 τεμ. τελικής κατεργασμένης διάστασης Φ11 x 62mm, για τις ετήσιες ανάγκες συντήρησης της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας.

Στη συνολικά προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ενώ η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για υποβολή οικονομικών προσφορών προς την υπηρεσία μας για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και αντικατάστασης 70 ανοδίων ως εξής: α) 50 τεμ. τελικής κατεργασμένης διάστασης Φ24 x 40mm και β) 20 τεμ. τελικής κατεργασμένης διάστασης Φ11 x 62mm, για τις ετήσιες ανάγκες συντήρησης της πλοηγίδας ΠΥ51 του Π.Σ. Πάτρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 04-03-2022 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Share: