Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας: α) 260 λίτρων λαδιού μηχανής 20W-50 (σε συσκευασίες των 20 λίτρων), β) 6 φίλτρων λαδιού FLEETGUARD LF3572 (ή συμβατών), γ) 18 φίλτρων λαδιού MANN W1140/5 (ή συμβατών), δ) 2 φίλτρων πετρελαίου MANN WK1168 (ή συμβατών), ε) 2 φίλτρων πετρελαίου MANN P982X (ή συμβατών), στ) 2 νεροπαγίδων πετρελαίου ALCO MD-551 (ή συμβατές) και ζ) 2 φίλτρων νερού MANN WA9140 (ή συμβατών), για τις ετήσιες ανάγκες συντήρησης της μηχανής της πλοηγίδας ΠΥ51 τύπου IVECO 620hp Diesel.

Στη συνολικά προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, ενώ η δαπάνη απαλλάσσεται ΦΠΑ βάσει ν. 2859/2000.

Συνέχεια των ανωτέρω απευθύνεται πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους για υποβολή οικονομικών προσφορών προς την υπηρεσία μας για την προμήθεια των ως άνω αναφερόμενων ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, στον τηλεφωνικό αριθμό 2613615477 (Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού) προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέχρι και την 07-03-2023 και ώρα 13:30 μ.μ. όπου και θα εξετασθεί ενώπιον αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής της Υπηρεσία μας.

Share: