Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια

διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών φανοποιείας του Υπηρεσιακού Λεωφορείου ΑΛΣ -4903 (MERCEDES TRAVEGO).

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και 

τριάντα έξι λεπτών #9.999,36€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στα τηλέφωνα: 210 -5531790 & 210-4121212, προκειμένου να καταθέσουν τις προσφορές τους - οι οποίες θα εξετασθούν από αρμόδια επιτροπή - εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: "Εκτέλεση εργασιών φανοποιείας Υπηρεσιακού λεωφορείου ΑΛΣ - 4903", μέχρι και την Μ. Τετάρτη 12-04-2023 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην έδρα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Λεωφόρος Παλάσκα-Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ -Τ.Κ. 12 461), αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία τους στα ως άνω τηλέφωνα με τη Σχολή, προκειμένου η τελευταία προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για την άδεια εισόδου τους στο Ναυτικό Οχυρό ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

Share: