Ανακοίνωση πρόσκληση ενδιαφέροντος

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων ανακοινώνει προς τις εταιρείες προμήθειας πετρελαίου Ν. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης επτά χιλιάδων διακοσίων λίτρων, για την θέρμανση και παροχή ζεστού νερού, προς κάλυψη αναγκών της ΑΕΝ Ιονίων Νήσων. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση για τη συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της τιμής του.

ΑΕΝ Ιονίων Νήσων
Share: