Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

1.  Η Λιμενική Αρχή Ρόδου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και συγκεκριμένα αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες του Υπηρεσιακού πλωτού μέσου ΠΛΣ-1056 για την κάλυψη χρονικού διαστήματος έως και την 31-12-2023.

2.   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ #8.000€# (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3.   Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 22410-28666 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

4.   Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Παρασκευή 06-03-2023 και ώρα 10:00, στη Γραμματεία Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς.

5.   Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση απαιτηθεί.-

Share: