Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανής για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου μέχρι του ποσού των 4.517,59€