Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθειας υαλοκαθαριστήρων για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 μέχρι του ποσού των 496,00€