Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

κιθ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

«Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος».

  1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποψίλωσης - κλαδονομής - καλλωπισμού και αποκομιδής καταλοίπων περιβάλλοντος χώρου Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ #23.684,00€# (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 210-5578886, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την Δευτέρα 11/07/2022 και ώρα 10:00 π.μ., στην Γενική Γραμματεία της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 193 00 Ασπρόπυργος, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς όπου και θα εξεταστεί δημόσια.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση απαιτηθεί.
Share: