Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

κιθ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Α.Ε.Ν./ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

«Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος».

  1. Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (εφεξής : Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου), σας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια καθιστικών σωμάτων (πάγκοι) για την κάλυψη αναγκών της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ # 5.952,00€ # (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
  3. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 2105578886 για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.
  4. Δύνασθε να υποβάλετε προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την ένδειξη: «Προμήθεια καθιστικών σωμάτων (πάγκοι) για την κάλυψη αναγκών της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου», μέχρι την Παρασκευή 26-05-2023 και ώρα 10:00 πμ, στην Γενική Γραμματεία της Α.Ε.Ν./Ασπροπύργου, στο ισόγειο του κτηρίου Β΄, Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ.: 193 00, Ασπρόπυργος, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις υποβολής προσφοράς όπου και θα εξεταστεί δημόσια την ίδια ημέρα και ώρα 10:30 πμ.
  5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία - διευκρίνιση απαιτηθεί.
Share: