Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού προσωπικού ΔΣΕΝ /ΣΠΜ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ανακοινώσεις Πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΑΔΑ:ΨΜΙΣ4653ΠΩ-ΨΚΑ

ΑΔΑ:69Γ64653ΠΩ-ΑΤΞ

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μετά των δικαιολογητικών των υποψηφίων είναι η 04/02/2022.

Share: