Ανακοίνωση Τροποποίησης Τεχνικών Απαιτήσεων

εθνοσημο.jpg

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ»

  1. Αναφορικά με την από 15-02-2021 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια PLEXI GLASS προς κάλυψη έκτακτων αναγκών περιφερειακού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 διευκρινίζεται ότι τροποποιείται το Τεύχος των Τεχνικών Απαιτήσεων ως προς τις παραγράφους : "VI. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ", "VII. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ" και "VIII. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ" σύμφωνα με το συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων.
  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση.

Τεχνικές Προδιαγραφές (.pdf)

Τεχνικές Προδιαγραφές (.doc)

Share: