Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση, με επιλογή, πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του ΥΝΑΝΠ

Από την αρμόδια Υπηρεσία ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020 έως και Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020, στο πλαίσιο της αριθμ. 2901.1/ 64006/2020/30-9-2020 απόφασης-προκήρυξης των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 41/07-10-2020 τ. ΑΣΕΠ και ΑΔΑ :696Ξ4653ΠΩ-ΙΛΟ), για την πλήρωση, με επιλογή, πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Για τον περιορισμό διασποράς του COVID-19, η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα από τη σχετική προκήρυξη δικαιολογητικά θα γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς επί αποδείξει (ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ) κατά τα προβλεπόμενα για την ταχυδρομική αποστολή στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' της ως άνω προκήρυξης.

Η παρούσα αναρτήθηκε την 02/11/2020 στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς) και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr ).

Share: