Ανακοίνωσης Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έτους 2022-23 με ΑΔΑ:Ψ8ΤΩ4653ΠΩ-Ι4Ι