Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης, μετά την εξέταση των ενστάσεων, υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου τμήματος, για τα τμήματα της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ: διεύθυνση προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης...

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης, μετά την εξέταση των ενστάσεων, υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου τμήματος, για τα τμήματα της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ: διεύθυνση προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης, διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης, και αποκεντρωμένη μονάδα κρατικών ενισχύσεων (αριθμ. 2901.03/22608/2019/28-3-2019, αδα:ψς174653πω-ε0γ προκήρυξη)

ΑΜΚΕ

ΔΙΠΡΟΠ Δ

ΤΕΟΘ

Share: