Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων (μετά από ένσταση), αποκλειομένων, κατάταξης κατά σειρά αξιολόγησης και επιλεγέντων υποψηφίων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (νομικών) για τα διδακτικά έτη 2023-2024 και 2024-2025

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 12 από 25-09-2023 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα (μετά από ένσταση), αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025, ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025 κατά σειρά αξιολόγησης και κατάρτιση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων επιλεγέντων υποψήφιων μελών Ε.Ε.Π. διδακτικού έτους 2023-2024 και 2024-2025 για την προκηρυσσόμενη θέση ειδικότητας Νομικού κλπ (Παράγραφος Α ii. (γ) της προκήρυξης), σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2904.4/491/2023/24-07-2023 προκήρυξη της (ΑΔΑ: ΨΙΨΧ4653ΠΩ-Λ05).

Share: