Αποδοχή πρόσκαιρης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ κατά την υποβολή προσφορών από υποψήφιους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες «PARAMOUNT INDUSTRIES ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» και «Constructions Mécaniques de Normandie»...

Αποδοχή πρόσκαιρης τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ κατά την υποβολή προσφορών από υποψήφιους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες «PARAMOUNT INDUSTRIES ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» και «Constructions Mécaniques de Normandie» στο συστημικό διαγωνισμό με αριθμό -141280- της αριθ. 12/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων.

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο συστημικό διαγωνισμό με Α/Α -141280- της αριθ. 12/2021 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, με την οποία προκηρύχθηκε Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Διεθνής Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης #60.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δικαιωμάτων προαίρεσης), μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, αποκλειστικά για τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες «PARAMOUNT INDUSTRIES ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» και «Constructions Mécaniques de Normandie», λόγω αποδοχής της πρόσκαιρης τεχνικής αδυναμίας συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ κατά την υποβολή προσφορών από τους εν λόγω υποψήφιους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 της σχετικής Απόφασης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς αποκλειστικά για τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες «PARAMOUNT INDUSTRIES ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ» και «Constructions Mécaniques de Normandie» η Τετάρτη 12η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00.

Επιπλέον, μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών (διενέργεια του διαγωνισμού) για τη Δευτέρα, 17-01-2022 και ώρα 11:00.

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ.

Για να δείτε παλαιότερη σχετική Ανάρτηση πατήστε εδώ.

Share: