Απόφαση ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Ε/Γ-Π/Γ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.Μ. 35