Αρχικοί πίνακες Αποκλειομένων - Επιτυχόντων ΕΕΠ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2020-2021

Αρχικός πίνακας επιστημονικοί συνεργάτες (ΝΟΜΙΚΟΙ) ΑΔΑ: ΩΤΖΦ4653ΠΩ-0Γ8

Αρχικός πίνακας επιστημονικοί συνεργάτες (ΦΥΣΙΚΟΙ) AΔΑ: ΩΤΤΖ4653ΠΩ-Γ6Ψ 

Αρχικός πίνακας εργαστηριακοί συνεργάτες (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α΄ΚΑΙ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) AΔΑ: ΩΝΧΨ4653ΠΩ-ΟΤ7

Αρχικός πίνακας εργαστηριακοί συνεργάτες (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ) ΑΔΑ: Ω2424653ΠΩ-Τ53

Αρχικός πίνακας επιστημονικοί συνεργάτες (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ) ΑΔΑ: Ω17Ω4653ΠΩ-ΩΟΞ 

Αρχικός πίνακας  εργαστηριακοί συνεργάτες ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) AΔΑ: Ω3ΗΦ4653ΠΩ-7ΘΥ

Αρχικός πίνακας  εργαστηριακοί συνεργάτες (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄Η Β΄Ε.Ν. ΚΑΙ ΕΛΕΙΨΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ )  εργαστηριακοί συνεργάτες ειδικότητας  ΜΗΧ/ΓΟΥΣ-ΜΗΧ/ΚΟΥΣ Η ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧ/ΚΟΙ  Η ΜΗΧ/ΓΟΥΣ Η ΜΗΧ/ΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ Η ΤΕ) AΔΑ: ΨΥΥΛ4653ΠΩ-ΣΡ4

Αρχικός πίνακας επιστημονικοί συνεργάτες (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Η/Υ Η΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ -ΜΗΧ/ΚΟΙ Η΄ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ) AΔΑ: ΨΥ8Μ4653ΠΩ-Α12 

Αρχικός πίνακας  επιστημονικοί συνεργάτες ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ) ΑΔΑ: ΨΤ9Θ4653ΠΩ-Π9Κ

Αρχικός πίνακας εργαστηριακοί συνεργάτες (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΧΗΜΙΚΟΣ) ΑΔΑ: ΨΟΓ14653ΠΩ-ΜΚΑ  

Αρχικός πίνακας αποκλειωμένων 2020-2021 AΔΑ: ΨΔΕ34653ΠΩ-ΣΓ1

Αρχικός πίνακας  επιστημονικοί συνεργάτες (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ) AΔΑ: Ψ68Ξ4653ΠΩ-ΣΤ0

Αρχικός πίνακας  επιστημονικοί συνεργάτες (ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧ/ΓΟΥΣ-ΜΗΧ/ΚΟΥΣ Η  ΜΗΧ/ΓΟΥΣ-ΜΗΧ/ΚΟΥΣ Η ΜΗΧ/ΓΟΥΣ Η ΜΗΧ/ΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ Η ΤΕ) AΔΑ: Ψ5ΕΠ4653ΠΩ-Α39 

Αρχικός πίνακες εργαστηριακοί συνεργάτες ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) AΔΑ: Ψ2ΩΜ4653ΠΩ-7Ν4 

Αρχικός πίνακες επιστημονικοί συνεργάτες ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ( ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄΄Ε.Ν. ΚΑΙ ΕΛΕΙΨΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ) επιστημονικοί συνεργάτες ειδικότητας  ΜΗΧ/ΓΟΥΣ-ΜΗΧ/ΚΟΥΣ Η ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧ/ΚΟΙ  Η ΜΗΧ/ΓΟΥΣ Η ΜΗΧ/ΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ Η ΤΕ) AΔΑ: 9ΨΒΕ4653ΠΩ-85Υ   

Αρχικός πίνακας επιστημονικοί συνεργάτες (ΝΟΜΙΚΟΙ) ΑΔΑ: 9ΡΟ04653ΠΩ-ΧΙ3   

Αρχικός πίνακας εργαστηριακοί συνεργάτες (ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧ/ΓΟΥΣ-ΜΗΧ/ΚΟΥΣ Η  ΜΗΧ/ΓΟΥΣ-ΜΗΧ/ΚΟΥΣ Η ΜΗΧ/ΓΟΥΣ Η ΜΗΧ/ΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ Η ΤΕ) AΔΑ: 9Μ214653ΠΩ-ΥΔΑ 

Αρχικός πίνακας επιστημονικοί συνεργάτες (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΔΑ: 9ΗΓ84653ΠΩ-ΘΡ3    

Αρχικός πίνακας  επιστημονικοί συνεργάτες ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) ΑΔΑ: 6ΦΤ64653ΠΩ-ΕΝΟ

Αρχικός πίνακας εργαστηριακοί συνεργάτες (ΦΥΣΙΚΟΙ) ΑΔΑ: 6ΚΟ14653ΠΩ-77Ζ 

Share: