Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ΑΕΝ/Χίου

Αρχικοί  Πίνακες  αποκλειομένων  και αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενη θέση ειδικότητας :

α) Α.1. ι.α.Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών  Ναυτικών  Μαθημάτων

β)Α.1. ι.β. Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών  Ναυτικών  Μαθημάτων

γ)Α.1. ιι.α. Μηχανολόγοι Μηχανικοί Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
δ)Α.1. ιι.β.Hλεκτρολόγοι  Μηχανικοί Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων

ε)Α.1.ιι.γ.Ειδικότητας  Xημικού   Μηχανικού Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων

στ)Α.1.ιι.δ.Ειδικότητας Μαθηματικού     Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
ζ)Α.1.ιι.ε. Ειδικότητας Φυσικού     Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
η)Α.1.ιι.ζ.  Ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων

θ)Α.1.ιι.στ  Ειδικότητας Νομικού  Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
ι)Α.2.ι. Μηχανικοί ΕΝ  Αρχικός Πίνακας Εργαστηριακών  Συνεργατών  Ναυτικών  Μαθημάτων
ια)Α.2.ιι.α.  Hλεκτρολόγοι  Μηχανικοί Αρχικός Πίνακας Εργαστηριακών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
ιβ)Α.2.ιι.β.Πληροφορικής   Αρχικός Πίνακας Εργαστηριακών  Συνεργατών Γενικών  και  Τεχνικών  Μαθημάτων
ιγ)Α.2.ιι.γ. Εργ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Share: