Αρχικοί Πίνακες αποκλειομένων υποψηφίων ΕΕΠ ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (Πίνακας Α) και κατάταξης υποψηφίων ΕΕΠ κατ’ αξιολογική σειρά (Πίνακας Β)

Η ΑΕΝ Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το αριθμ. 13 από 22-06-2021 Πρακτικό Συμβουλίου της προέβη σε αποδοχή του αριθμ 35/16-06-2021 Πρακτικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και ακολούθως κατάρτιση Αρχικών Πινάκων αποκλειομένων (Πίνακας Α) και κατάταξης κατ’ αξιολογική σειρά Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Πίνακας Β) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 2904.4/337/2021/26-05-2021 Προκήρυξη (ΑΔΑ: :6ΡΟΧ4653ΠΩ-Δ3Ξ ).

Για να δείτε ανωτέρω Πίνακες (ΑΔΑ: ΩΗΥΔ4653ΠΩ-ΦΩΞ) πατήστε εδώ.

Share: