Αρχικοί Πίνακες Αποκλειόμενων&πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.)Διδακτικών ετών 2023-2024&2024-2025 Κατ’Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’Αριθμ.Πρωτ.2904.4/19/2023/21-11-2023Επαναπροκήρυξη Α.Ε.Ν/Π/Ύδρας

Αρχικοί Πίνακες Αποκλειόμενων και πίνακες Κατάταξης Υποψήφιου Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) Διδακτικών ετών 2023-2024 & 2024-2025 κατ’ Αξιολογική Σειρά σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 2904.4/19/2023/21-11-2023 Επαναπροκήρυξη Α.Ε.Ν /Π/Ύδρας.

Share: